1. PODRUZKA ja Ostja vastutavad teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tehtud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 2. PODRUZKA vastutab Ostjale müüdud Toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates Toote üleandmisest Ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Ostjale eeldatatkse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on PODRUZKAkohustus.
 3. Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava Toote puhul esitada PODRUZKA pretensioone kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates Toote puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Toote säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Toodet, kui Toote kasutamine halveneb veelgi Toote seisukorda.
 4. Ostjal on võimalik Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, sh nõuda Toote parandamist või asendamist. Juhul, kui Toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, ebaõnnestub või põhjustab Ostjale põhjendamatuid ebamugavusi, on Ostjal õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagasi.
 5. PODRUZKA ei vastuta Ostja süül Toote puuduste tekkimise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse Toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.
 6. Kui Tootele on PODRUZKA või tootja poolt antud müügigarantii, antakse Ostjale garantiitingimused kirjalikult koos Tootega ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.
 7. Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et Toode on ostetud Tradehouse'i esindusest või e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib PODRUZKA probleemi lahendamata jätta.
 8. PODRUZKA esindusest või e-poest ostetud Toote puuduse ilmnemisel on Ostjal võimalik pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul PODRUZKA esindustesse:
  1. KOSTIVERE Mõisa tee 5, Kostivere alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74204
  2. või veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@podruzka.ee või helistades telefonil +37258042133
 9. Pretensiooni esitamisel tuleb esitada puudusega Toode. PODRUZKA ja Ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe, kui Toote puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja Toode saata diagnostikasse või ekspertiisi.
 10. Pretensooni esitamisel tuleb ära märkida:
  1. Ostja nimi ja kontaktandmed;
  2. Kaebuse esitamise kuupäev;
  3. Toote puudus;
  4. Tradehouse'ile esitatav nõue;
  5. Viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.
 11. PODRUZKA vastab pretensioonile kirjalikult 15 päeva jooksul pärast Ostja-poolse pretensiooni kättesaamist. Kui PODRUZKA ei ole võimalik 15 päeva jooksul Ostja pretensioonile vastata, teatatakse sellest kirjalikult koos põhjenduse ja tähtajaga, mis ajaks vastus saadetakse.
 12. Toote puuduste lahendamisel lähtutakse PODRUZKA pretensioonide esitamise tingimustest, mis on käesolevate müügitingimuste lahutamatuks osaks.
 13. Ostjal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet aadressil Sõle 23a, 10614 Tallinn, e-post: info@ttja.ee. Kohtuvälise lahendi leidja internetipõhiste tarbijavaidluste lahendamisel vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu (EL) määrusele 524/2013.
 14. Kui Ostja ja PODRUZKA ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole, mille menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
 15. Ostjal on õigus pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Podružka kasutab teenuste
isikupärastamiseks küpsisefaile.